ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Od roku 1994, poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností a správcovské činnosti pre bytové domy, polyfunkčné objekty a pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB).
Ponuka
Galéria
Referencie
Sociálne siete
Kontakt
Google Maps
Príspevky

O nás

Od  svojho vzniku v roku 1993 spoločnosť ENERGOBYT s.r.o. Humenné poskytuje  a zabezpečuje komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností a správcovské činnosti pre bytové domy, polyfunkčné objekty a pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB). V súčasnosti spravujeme vyše 4 581 bytov a nebytových priestorov pre 132 objektov v Humennom a v okolí. V roku 2018 sme vstúpili do spoločnosti Správcovská účtovná s.r.o., prostredníctvom ktorej poskytujeme správcovské služby pre 20 bytových spoločenstiev vlastníkov bytov a 626 bytov vo Vranove nad Topľou.

Podpísanie dlhodobej zmluvy v roku 1997 s Humenskou energetickou spoločnosťou s.r.o. sa orientácia spoločnosti rozšírila o realizáciu dodávateľských prác v oblasti stavebných činností, energetických zariadení a merania a regulácie v rámci východoslovenského regiónu.

Pospísanim kontraktov v roku 2002 na zabezpečovanie servisných činností s firmami Rhodia a.s., Nylstar a.s., Tytex Slovakia s.r.o. a Chemes a.s. sa spoločnosť etablovala v priemyselnom parku Chemes a.s. Humenné a rozšírilo portfólio svojich zákazníkov aj o priemyselné, výrobné firmy.

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

Následne v roku 2004 firma úspešne zaviedla systém manažérstva kvality a získala certifikát kvality v zmysle normy ISO 9001.

Od roku 2005 spoločnosť rozšírila svoju činnosť o oblasť alternatívne zdroje vykurovania na báze biomasy a v rokoch 2006 až 2011 realizovala dodávku a montáž technológií na vykurovanie na báze drevnej štiepky pre “ Združenie obcí Poloniny” a aj ich následnú prevádzku a údržbu.

V roku 2007 spoločnosť rozširuje  svoje  regionálne pôsobenie z okolia Humenného a stáva sa prevádzkovateľom parných a horúcovodných rozvodov tepla v Košiciach v mestskej časti Šaca.

Úspešné zavedenie  manažérskeho  systému pre environment a získanie certifikátu v zmysle normy ISO 14001 nám od roku 2010 pomáha znižovať dopady činnosti našej spoločnosti na životné prostredie.

V roku 2012 sme rozšírili naše portfólio oblasť montáži a servisu plynových kotolní a bioplynových staníc.

Naše zrekonštruované priestory v roku 2012 na Lipovej ulici v Humennom si u nas v súčasnosti prenajíma viac ako 30 klientov a v roku 2018 sme kompletne zrekonštruovali a zmodernizovali aj naše klientske centrum.

V roku 2019 naša spoločnosť získala Pečať stability ako stabilný podnik s 25 ročnou tradíciou.

Naša spoločnosť je registrovaná ako "Partner verejného sektora".

Ponuka služieb

 • Montáž a údržba energetických zariadení

    • výstavba alebo výmena bezkanálových rozvodov tepla či už primárnych alebo sekundárnych

    • výstavba domových odovzdávacích staníc (DOST) a výmenníkových staníc tepla (OST)

    • komplexná správa energetických zariadení

    • odborné prehliadky energetických zariadení

    • montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tepelných čerpadiel

    • výstavba plynových kotolní

    • montáž technických zariadení a kotlov na biomasu

   • Meranie a regulácia

    • meradlá na vodu a paru

    • montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (digitálne alebo odparovacie)

    • montáž meračov pretečeného množstva vody

    • plombovanie bytových vodomerov a meračov tepla

    • hydraulické vyregulovanie (zmapovanie objektu, spracovanie projektovej dokumentácie, montáž regulačných armatúr rozvodov)

    • termostatizácia (montáž termostatických ventilov)

    • riadiace systémy

   • Montáž a opravy vodoinštalácií a zdravotechniky

    • montáže a opravy zdravotechniky

    • montáže a opravy vertikálnych a horizontálnych rozvodov vody

    • montáže a výmeny vodomerov

    • iné vodoinštalačné práce

    • výmeny a opravy odpadových potrubí v bytoch

    • prebíjanie upchatých odpadových potrubí vody a toaliet

   • Ústredné vykurovanie - tepelné zdroje a rozvody tepla

    • Montáže, rekonštrukcie, opravy a údržba rozvodov vykurovania a  vykurovacích telies

    • termostatické ventily a hlavice

    • výmena tlakových a expanzných nádob

    • servis a údržba domových odovzdávacích staníc tepla

   • Elektroinštalačné práce a elektroúdržba

    • Montáž a výroba, elektrických rozvádzačov

    • Montáž bleskozvodov

    • Montáž elektrorozvodov

    • Inštalácie či pripojenia malých spotrebičov

    • Oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení

    • Rekonštrukcie starých elektroinštalácií

    • Servis riadiacich jednotiek na domových odovzdávacích staniciach tepla

   • Energetický manažment

    • Termografické merania

    • Energetický audit 

   • Správcovské činnosti

    • Prevádzkovo-energetické služby

     • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda,elektro, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác

     • vykonávanie opráv a údržby spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu.

     • zabezpečenie odborných prehliadok rozvodov ÚK a TÚV na odberných miestach

     • zabezpečenie revíznych a odborných prehliadok a odstránenie závad po revíziách

     • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti bytovým technikom a vypracovanie ročného plánu údržby a opráv

     • zabezpečenie odpočtov a overovania vodomerov a meracej techniky

     • zabezpečenie úloh požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy

     • zabezpečenie poistenia domu s bezkonkurenčnými podmienkami

     • pomôžeme Vám pri získavaní dotácie na odstránenie systémových vád panelových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR)

     • pomôžeme Vám pri získavaní úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania

     • pomôžeme Vám pri získavaní úverov z komerčných bánk, založenie stavebného sporenia atď.

    • Ekonomické služby

    • vedenie komplexného podvojného účtovníctva

    • zriadenie účtu domu v bankovom ústave

    • vedenie evidencie príjmov a výdavkov na účte domu

    • spracovanie a vytvorenie mesačných zálohových predpisov pre každého vlastníka jednotlivo a úprava predpisov na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období

    • vypracovanie a predkladanie vyúčtovania tvorby a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv

    • zabezpečenie prehľadného ročného vyúčtovania všetkých služieb

    • vybavenie reklamácie z ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov a vrátenie preplatkov cez SIPO z ročného vyúčtovania

    • vedenie evidencie neplatičov

    • spracovanie podkladov k daňových a odvodovým povinnostiam

    • na požiadanie predkladanie stavu účtu, zoznamu dodávateľských faktúr, prehľadu nedoplatkov a stavu FOaÚ každý mesiac v tlačenej podobe.

    • sledovanie a kontrola cenovej, technickej a vecnej správnosti odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci s predsedom spoločenstva vlastníkov,

    • aktivácia služby webportálu poschodoch.sk pre orgány SVB, domových dôverníkov a vlastníkov

    • 2 krát za rok bezplatné zasielanie vyúčtovanie FOaÚ a stavu nedoplatkov

    • platba do pokladne bez manipulačného poplatku

    • Právné služby

     • evidenciu a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome a následná 10 ročná archivácia

     • mimosúdne vymáhanie (upomienka, pokus o zmier)

     • vymáhanie podlžností vlastníkov bytov a nebytových priestorov  súdnou cestou alebo formou dražobného konania

     • konzultácie s predsedami SVB 1 krát za mesiac pri závažných prípadoch nedoplatkov a následný návrh riešenia na odstránenie danej situácie

     • právne poradenstvo v oblasti správy domu

     • právne zastupovanie SVB alebo bytového domu

     • spracovanie listov

     • príprava prezenčných listín

     • vypracovanie zápisníc zo zhromaždení

     • príprava nájomných zmlúv pre nebytové priestory

     • komplexné zabezpečenie a právne poradenstvo pri založení SVB respektíve pri likvidácií SVB

     • organizovanie odborných seminárov pre orgány SVB a zástupcov vlastníkov    • Prenájom priestorov

     • Obchodné priestory

     • Kancelárske priestory

     • Skladové a garážové priestory, dielne

  Referencie

  Sociálne Siete 

  Kontakté Informácie & Odkazy

  ENERGOBYT s.r.o. Humenné

  Lipová 1

  066 01 Humenné

  E-mail:  info@energobythe.sk

  Tel.: Telefón 1 :  (+421) 057-7754806

  Telefón 2 :   (+421) 0915 949 911

  WEB
  INDEX SK

  google Maps

  príspevky zo sociálnych sietí